Kontodaten

Kontodaten

Postkonto VFM:
40-6208-2
IBAN CH87 0900 0000 4000 6208 2
BIC POFICHBEXXX